Sekretess- och cookiepolicy

Oticon Medical kommer att placera cookies i din dator för att vi ska kunna förbättra denna webbplats. Om du vill veta mer om dessa cookies, kan du läsa vår cookiepolicy. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar dessa cookies.
 

Internationell ansvarsfriskrivning

Läs noga igenom ansvarsfriskrivningen nedan.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor, vänligen använd inte denna webbplats.

A. Avtal mellan användare och Oticon Medical

 1. "Oticon Medical" betyder:
  För benförankrat hörselsystem: Oticon Medical AB, ett företag med begränsat ansvar, registrerat i Askim under registreringsnummer 556741-3132 och med registrerad adress på Ekonomivägen 2, 436 33 Askim, Sverige, eller alla andra företag eller enheter som kontrolleras av Oticon Medical AB eller som är dotterföretag till Oticon Medical AB.

  För cochleaimplantat: Neurelec S.A.S, ett företag med begränsat ansvar, registrerat med Antibes handelsregistret under registreringsnummer 487 829 574 RCS ANTIBES och med registrerad adress på 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Frankrike eller alla andra företag eller enheter som kontrolleras av Neurelec S.A.S eller som är dotterföretag till Neurelec S.A.S.

 2. Oticon Medical erbjuder dig tillgång till denna Webbplats enbart om du accepterar alla villkor, bestämmelser och meddelanden i dessa användningsvillkor. Genom att använda denna Webbplats accepterar du alla villkor, bestämmelser och meddelanden.

 3. Som den används i dessa Användningsvillkor, omfattar termen "denna Webbplats" vår hemsida som finns på www.oticonmedical.com och alla andra webbsidor som (1) vi äger, (2) vi kontrollerar, direkt eller indirekt, och (3) är länkade, direkt eller indirekt, till denna hemsida. Termen "denna Webbplats" inkluderar även alla Webbplatsprodukter och - tjänster, till exempel anslagstavlor och chattrum. "Innehåll" gäller all text, grafik eller annat multimediematerial på alla webbsidor som är en del av denna Webbplats.

B. Användarinformation

 1. Vi kan komma att begära, för att du ska få använda vissa delar av denna Webbplats, att du registrerar dig, skapar ett användar- eller medlemsnamn, skapar ett lösenord eller på annat sätt loggar in med din e-postadress eller med ett användar- eller medlemsnamn som du väljer. I händelse av att din användning av eller deltagande i någon del av denna Webbplats kräver att du registrerar dig, skapar ett användar- eller medlemsnamn, skapar ett lösenord eller på annat sätt loggar in med din e-postadress, går du med på att:
 • (a)
  Du ska inte (i) välja ett använda ett användar- eller medlemsnamn eller en e-postadress som tillhör någon annan person i syfte att utge dig för att vara denna person; (ii) använda, utan tillåtelse, ett användar- eller medlemsnamn eller en e-postadress som tillhör någon annan eller som är underställt rättigheterna för en annan person än du; (iii) använda ett användar- eller medlemsnamn i strid med någon annan persons immateriella rättigheter; eller (iv) använda ett medlemsnamn som Oticon Medical, enligt eget godtycke, bedömer vara stötande; och
 • (b)
  Du ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt.

C. Avtalet kan inte överlåtas

 1. Du accepterar att rätten att använda denna webbplats och alla andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av Oticon Medical, är personlig för dig och kan inte överlåtas genom tilldelning, underlicens eller någon annan metod till någon annan person eller enhet, förutom med ett skriftligt godkännande från Oticon Medical. Alla försök att överlåta dina rättigheter enligt dessa användningsvillkor utan skriftligt godkännande från Oticon Medical är ogiltiga och ska betraktas som ett brott mot dessa Användningsvillkor. Oticon Medical kommer inte att tilldela eller överlåta sina rättigheter under dessa användningsvillkor utan ditt samtycke.

D. Användning av anslagstavlor, chattrum och andra kommunikationsforum

 1. Denna Webbplats kan innehålla anslagstavlor, chattrum eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter. Du ansvarar helt och hållet själv för all information som du postar i något som helst forum som gjorts tillgängligt på eller genom denna Webbplats. Denna webbplats får endast användas för lagliga aktiviteter. Inget material ska postas i, på eller genom denna webbplats som på något sätt bryter mot eller inkräktar på andras rättigheter, som är olagligt, hotfullt, förolämpande, förtalande, kränkande mot sekretess eller offentliga rättigheter, vulgära, obscena, hädiska, oanständiga, som avspeglas negativt på oss, eller som är tveksamt på annat sätt, ger upphov till civil ansvarsskyldighet, eller som på annat sätt bryter mot någon lag eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utföra en brottslig handling. Denna Webbplats får inte användas för att locka andra personer att bli användare av tjänster som konkurrerar med Oticon Medical. Annonsering eller kommersiellt gynnande får endast postas i, på eller genom denna Webbplats med Oticon Medicals uttryckliga godkännande i förväg och enbart i enlighet med de villkor och bestämmelser som utfärdats av Oticon Medical gällande annonsering och kommersiellt gynnande på denna webbplats. Om Oticon Medical underrättas om att ett meddelande som har postats i, på eller genom denna webbplats bryter mot andras lagliga rättigheter eller de angivna riktlinjerna för att posta meddelanden, äger Oticon Medical rätt att ta bort detta meddelande. En sådan postning utgör även ett brott mot dessa användningsvillkor.

 2. Du går med på att inte ladda upp, posta eller på annat sätt göra något material tillgängligt som är skyddat av copyright, varumärke eller andra egendomsrättsliga rättigheter på denna Webbplats, utan uttryckligt tillstånd från ägaren av denna copyright, varumärke eller annan egendomsrättslig rättighet. Skyldigheten att avgöra huruvida material inte är skyddat av copyright, varumärke eller andra egendomsrättsliga rättigheter åligger dig. Du ansvarar helt och hållet för eventuella skador till följd av intrång på copyright, varumärke eller andra egendomsrättsliga rättigheter, och för all annan skada till följd av uppladdning, postning eller inskickande.

 3. Du går med på att inte ladda upp filer till denna webbplats som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos någon annans dator, programvara, webbplatser eller nätverk. Du ansvarar helt och hållet för skador som uppstått efter påståenden om att filer som du har postat har skadat funktionen hos någon annans dator, programvara, webbplatser eller nätverk.

 4. Du är medveten om att de forum, såvida inget annat uttryckligen anges, som tillhandahålls av denna webbplats är offentliga och inte avsedda för privat kommunikation. Oticon Medical ska ha rättigheten, men inte skyldigheten, att övervakta innehåller i forum för att avgöra efterlevnaden av dessa användningsvillkor och alla andra användningsregler som upprättats av Oticon Medical. Du är även medveten om att chattar, postningar, konferenser och annan kommunikation från andra användare, inte stöds av Oticon Medical. Oticon Medical förbehåller sig rätten att enligt eget godtycke redigera, vägra att posta eller att ta bort allt material som skickats in till eller postats i, på eller genom denna Webbplats. Utan att begränsa det föregående, ska Oticon Medical ha rätt att ta bort allt material eller innehåll som postats av användare i, på eller genom denna webbplats, inklusive och utan begränsning postningar på anslagstavla som Oticon Medical, enligt eget godtycke, anser bryta mot dessa användningsvillkor, som är tveksamma på annat sätt eller förlegade. Dessutom förbehåller Oticon Medical sig rätten att enligt eget godtycke neka åtkomst för dig eller någon annan person till denna Webbplats eller delar av den utan att meddela detta.

E. Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

 1. Användning på egen risk. Du accepterar att du använder denna webbplats på egen risk. Oticon Medical gör inte några utfästelser om de resultat som kan åstadkommas genom användning av denna Webbplats eller när det gäller exakthet, tillförlitlighet eller innehåll i någon som helst information som tillhandahålls genom denna webbplats.

 2. Garantifriskrivning Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Oticon Medical som en tjänst. Denna webbplats innehåller inte all information som kan vara relevant för frågor gällande hörselnedsättning i allmänhet eller för din eller någon annan individs situation i synnerhet. Allt innehåll som tillhandahålls på denna webbplats är endast allmän information om frågor som rör hörselnedsättning och är endast avsett att underlätta kommunikation mellan dig och din hörselspecialist eller annan sjukvårdspersonal. Innehållet på denna webbplats är inte avsett som och kan inte tillhandahålla vare sig en diagnos av ett specifikt problem eller tillstånd eller en specifik rekommendation om lämplig behandling. Innehållet på denna webbplats ska inte användas som en ersättning för att rådfråga en läkare. Alla specifika frågor som du kan tänkas ha om din hörselnedsättning, behandling, vård eller diagnos ska du vända dig med till din egen hörselspecialist eller annan läkare. Oticon Medical ansvarar inte för några som helst personskador, inklusive dödsfall, som orsakats av att du har förlitat dig på eller använt eller missbrukat någon information som presenteras eller finns på denna webbplats.
  Såvida inget annat uttryckligen och otvetydigt anges, varken stöder Oticon Medical, driver, kontrollerar eller tar på sig ansvaret på något sätt för någon som helst information gällande några som helst tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av tredje parter, som kan vara listade på eller länkade till denna webbplats, inklusive alla hörselkliniker eller tjänsteleverantörer, som kan vara listade på eller länkade till denna webbplats.
  Denna webbplats kan inkludera innehåll från tredje parter och användare. För allt sådant innehåll, är Oticon Medical distributör och inte publicerare. Oticon Medical har inte mer redaktionell kontroll över sådant innehåll än ett offentligt bibliotek eller tidningsförsäljare. Alla åsikter, råd, påståenden, tjänster, erbjudanden eller annan information som uttrycks eller görs tillgänglig av tredje part (inklusive hörselkliniker och andra hörselspecialister och affärsmän och licensgivare) kommer från sina respektive författare eller distributörer av sådant innehåll och inte från Oticon Medical. Oticon Medical gör inga utfästelser när det gäller fullständigheten, exaktheten, aktualiteten eller tillförlitligheten för information som publicerats av Oticon Medical på denna webbplats.
  När denna webbplats används överförs information via ett medium, som inte omfattas av Oticon Medicals kontroll och jurisdiktion. Därför åtar sig Oticon Medical inte någon ansvarsskyldighet för eller relaterat till försening, fel, avbrott eller skadade data eller annan information som överförts i samband med användningen av denna Webbplats. Oticon Medical friskriver sig uttryckligen från alla utfästelser om att de tjänster eller det innehåll som tillhandahålls av eller på denna Webbplats kommer att vara avbrottsfria när det gäller resultaten från användningen av tjänsterna eller innehållet. Tjänster och innehåll distribueras i mån av tillgänglighet, och Oticon Medical lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning, garantier om titel eller icke-intrång eller antydda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.
  Genom att använda denna webbplats går du med på att din användning av denna webbplats sker på din egen risk, att du åtar dig det fulla ansvaret för alla risker som är associerade med din användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning ansvaret för alla kostnader som är associerade med alla nödvändiga tjänster eller reparationer av utrustning du använder i samband med din användning av denna webbplats.

 3. Friskrivning från skador. Under inga som helst omständigheter ska Oticon Medical vara ansvarsskyldigt gentemot dig för några som helst speciella, civila, direkta, indirekta, skadeståndsberättigande, tillfälliga eller följaktliga skador, inklusive men inte begränsat till förlust av, förlust av intäkter eller förlust av användning (1) för brott mot något av villkoren i dessa användningsvillkor, (2) som uppstått genom oförmåga att använda denna webbplats, (3) som uppstått genom brott mot någon garanti som utfärdats av Oticon Medical, eller (4) genom din underlåtelse att följa villkoren i dessa användningsvillkor. Denna begränsning av Oticon Medicals ansvarsskyldigheter ska gälla fullt ut oavsett huruvida en sådan ansvarsskyldighet baseras på brott mot kontrakt, åtalbar handling, strikt ansvarsskyldighet eller annat, och även om Oticon Medical tidigare har känt till risken för sådana skador. Härmed går du med på att villkoren i detta avsnitt ska gälla allt innehåll på denna Webbplats och dess forum. Den totala ansvarsskyldigheten från Oticon Medical gentemot dig som uppkommer direkt eller indirekt utifrån och med avseende på dessa användningsvillkor, ska inte överstiga ett belopp motsvarande eventuella pengar du har betalt till Oticon Medical för eller genom användningen av denna webbplats.

 4. Länkade webbplatser. Oticon Medical stöder inte, gör inga utfästelser och garanterar inte några produkter eller tjänster som erbjuds av en tredje part genom denna webbplats och kommer inte att vara en del av eller på något som helst sätt övervaka någon som helst transaktion mellan dig och en tredjepartsleverantör av produkter eller tjänster.

F. Skadeslöshet

 1. Du går med på att ansvarsbefria och hålla Oticon Medical skadeslöst från och mot alla typer av krav, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppstått genom din användning av denna webbplats eller genom ditt brott mot dessa användningsvillkor eller mot en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till copyright, egendomsrättigheter och sekretessrättigheter. Denna skyldighet att ansvarsbefria och hålla skadeslöst gäller framför dessa användningsvillkor och din användning av denna webbplats. När det gäller eventuella investeringsråd som tillhandahålls, ansvarar Oticon Medical inte för eventuella förluster eller skador som uppstått genom den eller baserad på någon handling eller utelämnande på den, såvida inte Oticon Medical har agerat med ont uppsåt eller vårdslöst beteende, i ond tro, grov försummelse eller har brutit mot tillämplig lag. Ingenting i detta stycke ska uppfattas som en undantagsklausul eller begränsning av eventuella rättigheter som du kan ha enligt tillämplig lagstiftning. l

G. Länkar till tre parts webbsidor

 1. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra parter än Oticon Medical. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens för dig. Oticon Medical ansvarar inte för tillgängligheten hos dessa externa webbplatser eller för något som helst innehåll. annonsering, produkter eller annat material på sådana externa webbplatser. Eventuella frågor gällande en extern länk ska riktas till respektive webbplatsoperatör.

H. Sekretess

 1. Oticon Medical respekterar sekretessen för besökarna på denna webbplats. Oticon Medical samlar endast in personligt identifierbara data som till exempel ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress när de har skickats in frivilligt till Oticon Medical på denna Webbplats. Oticon Medical kan komma att använda denna information för att uppfylla en begäran om information från dig eller på annat sätt som meddelats sig på den specifika plats där du skickar in din information. Ibland kan Oticon Medical använda informationen för att bättre förstå dina behov och hur Oticon Medical kan förbättra kvaliteten på denna Webbplats och Oticon Medical kan komma att använda informationen för att kontakta dig.

 2. Denna webbplats använder även information för att spåra det totala antalet besökare på denna Webbplats, det totala antalet besökare på varje sida av denna Webbplats, samt domännamn och ursprungsland för våra besökare eller deras Internet-leverantörer. Normalt är ingen personligt identifierbar information tillgänglig i denna process.

 3. Denna webbplats är inte avsedd eller utformad för att tilltala barn under 13 års ålder. Oticon Medical samlar inte in personligt identifierbara data från personer som Oticon Medical vet är yngre än 13 år.

 4. De sekretesspolicys och procedurer från Oticon Medical som beskrivs häri gäller inte webbplatser som tillhör tredje part. Oticon Medical föreslår att du kontaktar dessa tredjepartswebbplatser direkt för information om deras datainsamling och distributionspolicys.

I. Copyright och begränsningar av användning

 1. Innehåller som görs tillgängligt genom denna Webbplats av Oticon Medical ägs av Oticon Medical och/eller Oticon Medicals licensgivare och skyddas av lagar och andra tillämpliga lagar. Oticon Medical förbehåller sig alla rättigheter. Information som tagits emot genom denna Webbplats får visas, omformateras och skrivas ut för ditt personliga, icke-kommersiella bruk enbart om du inkluderar följande copyrightmeddelande: "Copyright 2010 Oticon Medical AB. Alla rättigheter förbehålles." och alla andra meddelanden om copyright och patenträttigheter som ingår i Innehållet. Du går med på att inte återge, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända eller skicka runt den information du mottagit genom denna webbplats till någon annan, inklusive men inte begränsat till andra personer i samma företag eller organisation, utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd som inhämtats i förväg från Oticon Medical.

 2. All användning av Innehållet som inte uttryckligen tillåts i dessa användningsvillkor är ett brott mot dessa användningsvillkor och kan bryta mot copyright-, varumärkes- och andra lagar. Innehåll och funktioner kan komma att ändras eller tas bort utan att detta meddelas på webbplatsen av Oticon Medical. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri, är förbehållna Oticon Medical och dess licensgivare.

 3. Om du bryter mot någon punkt i dessa användningsvillkor, upphör din tillåtelse att använda Innehållet automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du eventuellt har gjort av någon del av Innehållet.

 4. Du beviljar uttryckligen Oticon Medical den royaltyfria, eviga, oåterkalleliga, icke-exklusiva, världsomfattande licensen att använda, återge, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, prestera, visa och underlicensiera alla meddelanden som postas i, på eller genom denna webbplats (helt eller delvis) globalt och/eller att införliva dem i andra verk i vilken form, medium eller teknik som helst som är känd i dagsläget eller som utvecklas längre fram.

J. Varumärken

 1. "Oticon Medical" är ett varumärke som tillhör Oticon Medical A/S. Alla rättigheter förbehålles. Alla andra varumärken som förekommer på denna webbplats tillhör sina respektive ägare, vilket ibland kan inkludera Oticon Medical. Återgivning, helt eller delvis, är förbjudet utan ett uttryckligt tillstånd som inhämtats i förväg.

K. Länkar

 1. Du går med på att alla länkar från en webbplats som du äger, kontrollerar eller innehållsredigerar helt eller delvis, till denna webbplats uteslutande ska peka till www.oticonmedical.com och inte till någon annan webbsida på denna webbplats. Du går med på att du inte ska skapa någon länk från en webbplats som du äger, kontrollerar eller innehållsredigerar helt eller delvis,, om denna webbplats innehåller material som på något sätt bryter mot eller inkräktar på andras rättigheter, som är olagligt, hotfullt, förolämpande, förtalande, kränkande mot sekretess eller offentliga rättigheter, vulgära, obscena, hädiska, oanständiga, som avspeglas negativt på Oticon Medical, eller som är tveksamt på annat sätt, ger upphov till civil ansvarsskyldighet, eller som på annat sätt bryter mot någon lag eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utföra en brottslig handling.

L. Gällande lagstiftning

 1. Dessa användningsvillkor, prestandan av dessa och alla andra frågor som uppkommer direkt eller indirekt härifrån ska konstrueras, tolkas, tillämpas och regleras i enlighet med lagstiftningen i kungadömet Danmark, utan hänsyn till denna stats motstridiga eller val av lagbestämmelser.

M. Cookies

 1. Tänk på att denna webbplats innehåller cookies. Cookies används för att möjliggöra en smidig drift av webbplatsen och att samla in statistiska data om månatlig webbtrafik. Oticon Medical använder inte cookies för att samla in personliga data.
  Om du inte vill att cookies sparas i din dator, kan du blockera dem på verktygsfältet i din webbläsare. Om du väljer att blockera dessa cookies, kan Oticon Medical dock inte garantera att webbplatserna fungerar korrekt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information, antingen via e-post till info@oticonmedical.com eller via telefon på +46 31 748 61 00

N. Förbehållande av rättigheter

 1. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri, är förbehållna.
Oticon Medical
Tar idéer till nästa nivå